Spel en ontwikkeling

Spel is de motor van de ontwikkeling van kinderen

Spelen, zwaaien, rennen, schommelen, graven én soms vallen… Het hoort bij een kind en bij spelen op een schoolplein. Als kinderen zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig zijn, initiatief nemen en zich veilig voelen dan zijn de basiskenmerken aanwezig om ontwikkelingsgericht te kunnen spelen. En dat is voor Van Ee Speel van belang want het effect is dat kinderen groeien in den brede op sociaal-emotioneel vlak, cognitief en motorisch gezien. Een schoolplein wordt op die manier een uitdagende leeromgeving voor kinderen van alle leeftijden.

 De visie van Van Ee Speel op ontwikkelingsgericht spelen komt tot uitdrukking in een zevental competentiegebieden. Wij richten schoolpleinen zodanig in dat we (zoveel mogelijk) aan al die zeven aspecten recht doen.

  1. Sociaal: sociale interactie tussen kinderen komt op een schoolplein duidelijk openbaar. Kinderen werken samen tijdens een spel, overleggen met elkaar en krijgen echte vrienden. Leerlingen in de bovenbouw hebben de behoefte om elkaar te ontmoeten en bij te kletsen.

  1. Emotioneel: een kind moet zich emotioneel en fysiek veilig voelen, want alleen in een veilige omgeving kan een kind goed ontwikkelen.

  1. Motorisch: de motorische ontwikkeling van een kind is op te splitsen in grove en fijne motoriek en zintuigelijke motoriek. Bij grove motoriek denken we onder meer aan rennen, klimmen, balanceren en zweven. Fijne motoriek betreft grijpen, tekenen en vormgeven; alles wat een kind met zijn handen kan maken. Als we spreken over zintuigelijke motoriek dan hebben we het over alles waarbij de zintuigen van een kind geprikkeld worden: horen, ruiken, zien, proeven en voelen.

  1. Cognitief: hoe zit de wereld in elkaar? Kinderen gaan ontdekken, krijgen inzicht en leren doorzetten. Want niet alles in het leven lukt meteen.

  1. Communicatief: communicatief gezien ontwikkelen kinderen zich op het gebied van nadoen. Alles wat ze op een dag meemaken, wordt op een later moment in het spel verwerkt. Kinderen leggen verbanden, abstraheren, leren lezen én schrijven. Dus een spel met uitleg kan ineens zonder een leerkracht worden gedaan.

  1. Moreel: wat is goed en wat niet? Dat bepaalt het geweten van een kind. De morele ontwikkeling van een kind is van groot belang. Het leert keuzes maken en consequenties dragen, beseft wat belonen en straffen inhoud en gaat levensvragen stellen. Op een goed ingericht schoolplein moet ruimte zijn om hierover te praten.

  1. Expressief: spontaniteit in de volle breedte. Kinderen dansen, springen, zingen, schilderen en spelen rollenspellen. Wanneer er muzikale componenten op een schoolplein aanwezig zijn bevordert dit de expressiviteit van een kind. Speeltoestellen worden gezien als schip of kasteel en de kinderen creëren hun eigen wereld

Wanneer de kinderen op uw schoolplein op deze vlakken kunnen groeien vormt hun spel de motor van hun ontwikkeling; de basis voor hun toekomst!