Beleid ten aanzien van Kwaliteit, Veiligheid, Duurzaamheid, Circulariteit en Certificering

Beleidsverklaring Van Ee Speel
De directie onderschrijft:
– de eisen van de NEN-EN-ISO 9001:2015 om continu te verbeteren en is daarvoor sinds februari 2016 gecertificeerd
– de eisen van de norm VCA** 2008/5.1 om continue aandacht te schenken aan veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) en Van Ee is daarvoor sinds 2014 gecertificeerd
– de eisen van de norm ISO 14001:2015 om de duurzaamheid doelstellingen te realiseren en progressie te boeken ten aanzien van circulariteit
Deze beleidsverklaring vormt een belangrijk onderdeel van het strategisch ondernemingsbeleid. Ons kwaliteit, milieu- en VGM-beleid biedt een raamwerk voor het vaststellen en beoordelen van onze doelstellingen.
De doelstellingen vormen de concrete invulling van wat in de beleidsverklaring is omschreven.
Van Ee Speel stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de door haar uit te voeren diensten, te leveren producten en de reductie van de milieubelasting door de processen binnen de organisatie. Met het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze product- en dienstverlening, de interne processen, het voorkomen van fouten en verrassingen, innovatie en specialisatie in ons vakgebied scheppen wij voorwaarden voor continuïteit en onderscheidend vermogen in de markt. Wij voeren een dusdanig beleid dat risico’s aangaande persoonlijk letsel, materiële en milieuschade zoveel mogelijk voorkomen worden. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in onze organisatie voorkomende risico’s waar wij passende beheersmaatregelen tegenover stellen.
Het profiel van Van Ee Speel wordt gekenmerkt door een compacte, slagvaardige organisatie, met een duidelijke afbakening van bevoegdheden voor besluitvorming. Open communicatie tussen alle niveaus in de organisatie en tussen Van Ee Speel en haar relaties is essentieel voor de betrokkenheid, samenwerking, vertrouwen en veiligheid. Door het gevoerde beleid zijn wij in staat grote opdrachtgevers en overheden naar volle tevredenheid te bedienen.
Wij hebben er in 2014 voor gekozen om eerst een kwaliteitssysteem op te zetten volgens de ISO 9001- norm. Kwaliteit wil in dit verband zeggen dat wij de eisen en wensen van de klant met betrekking tot onze product- en dienstverlening daar waar mogelijk overschrijden. Aanvullend is de keuze gemaakt om medewerkers met het oog op veiligheid op te leiden en te certificeren volgens  de VGM Checklist Aannemers (VCA**). Om nu en in de toekomst te waarborgen dat ons  beleid zowel op het gebied van kwaliteit, veiligheid als milieu gewaarborgd is, is begin 2020 de keuze gemaakt om ons milieubeleid om te zetten in een ISO 14001:2015 certificering.
Indien veranderende regelgeving en normen, veranderingen op het gebied van techniek, gezondheid en milieu dit aangeven, passen wij ons beleid op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu aan. Dit geldt tevens indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
Beleid met betrekking tot veiligheid en gezondheid:
Naast de eisen aan kwaliteit stelt de directie de hoogst haalbare eisen aan veiligheid en welzijn van haar personeel en ingehuurde medewerkers en de zorg voor ons milieu en de maatschappij waarin Van Ee Speel opereert. Het bedrijfsbeleid is er op gericht om verzuim of werkverlet te voorkomen en om de werknemers een veilige en motiverende werkomgeving te bieden. De zorg voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij de medewerkers een belangrijke rol spelen. Iedere medewerker heeft hierbij de eigen verantwoordelijkheid om dit beleid te ondersteunen en uit te dragen, zowel naar zichzelf als naar collegae en derden, als ten behoeve van het milieu. Door opgedane ervaringen ook in de komende jaren te evalueren, streven wij naar voortdurende verbetering van ons Kwaliteits- en VGM-beleid.
Beleid met betrekking tot milieu:
De directie van Van Ee Speel is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de zorg ten aanzien van een schoon en gezond milieu. Wij streven dan ook blijvend naar een vermindering van de milieueffecten van al onze bedrijfsactiviteiten en het voorkomen van milieu-incidenten bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij beperken de effecten van ons handelen op het milieu zoveel als mogelijk en kiezen daar waar mogelijk voor duurzame oplossingen tegen verantwoorde kosten. Wij stimuleren het zoeken naar nieuwe, meer duurzame, vormen van invulling van onze bedrijfsdoelen en uitvoering van onze opdrachten.
Onze organisatie draagt actief bij aan de doelstellingen van de overheid op het gebied van milieu. Bij het uitoefenen van onze bedrijfsactiviteiten en bij het gebruik van gevaarlijke stoffen treffen wij de op dat moment bekend zijnde technisch en economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen om eventuele nadelige effecten voor het milieu te minimaliseren.
Wij streven naar een open en constructieve relatie en communicatie met belanghebbenden. Een zo goed mogelijke beheersing en vermindering van de milieubelasting is voortdurend een punt van aandacht  in onze bedrijfsvoering. Daarbij ligt de nadruk op preventie van de milieubelasting met als uitgangspunten: besparing, hergebruik, recycling en oordeelkundige afvalverwijdering.
Veilige werkomstandigheden zijn belangrijk voor iedereen. Om hier structureel vorm aan te geven hanteren wij voor veilig werken de VCA-systematiek. (Veiligheid certificering Aannemers). Maandelijkse overlegmomenten (Toolbox meetings) dragen bij aan het vergroten van de veiligheid op de werkvloer. Jaarlijkse vinden er audits plaats. Zo borgen we het systeem. Cetradex verzorgt voor Van Ee Speel de certificering.
Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Met het VCA-certificaat kunnen wij verder aantonen dat wij voldoen aan de eisen die gesteld worden op het VGM-gebied. Zo kunnen wij, als opdrachtgever, een veilige en betrouwbare uitvoering waarborgen. Door ons VCA**-certificaat kunnen en mogen wij bovendien optreden als hoofdaannemer.

 

ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. ISO-9001 helpt onze organisatie om bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren. ISO komt van de naam van de organisatie die wereldwijd de normen uitgeeft naar de verschillende landen, de International Standardization Organization.

 

Milieuzorg, duurzaamheid en circulariteit
ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om binnen onze organisatie het milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:
– continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
– beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
– minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen;
– aansluiten bij overheidsbeleid en wensen van opdrachtgevers t.a.v. circulariteit;
Het gaat daarbij om de mogelijkheden van de organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen. De ISO 14001-norm bestaat binnen Van Ee Speel uit de volgende aandachtsgebieden: organisatie, leiderschap, planning, uitvoering, evaluatie en verbetering.

U kunt bij onze kwaliteitsmanager altijd een kopie opvragen van onze certificaten.

           

Click here to change this text